• 0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    هدف دوره آموزشی یادگیری 5S: تعیین معیارهایی برای حذف غیرضروریها به کارگیری مدیریت اولویتها و تعیین اولویتها حذف علل آلودگی استفاده…

    خصوصی