• 0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    اهداف دوره آموزشی یادگیری خویش توانی: تعیین اهداف برنامه ریزی فردی و هدف گذاری  مدیریت مهارت و استعداد مدیریت زمان…

    خصوصی