با ما تماس بگیرید info@amz.ir | 021 - 88628046 | 09126060253

دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA (دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار)

37 دانشجو ثبت نام کرده

هدف دوره آموزشی یادگیری مجازی DBA (دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار):

 

 • درک عمیق کاربردی و مهارتی از مباحث مرتبط با مدیریت و کسب و کار
 • آگاهی از شیوه های پژوهش و ارائه مقالات
 • ارتقای مهارت های حرفه ای دانشپذیران در راستای زمینه شغلی آنها
 • ارتقاء دانشپذیر در جهت مبدل شدن به یک رهبر، مدیر و یا مشاور بین المللی
 • توسعه آگاهی های مدیریتی دانشپذیران و ارتقاء مهارت های پژوهش در سطوح پیشرفته
 • توسعه تکنیک های پژوهشی حائز اهمیت در زمینه کسب و کار
 • کسب توانایهای تحلیلی و کاربردی و استفاده از آن در تحصیل و تعدیل مشکلات محیط کسب و کار
 • اطلاعات جدید و قابل اجرایی را در کسب و کار که عمدتا مرتبط با سازمان های میزبان و اهداف شغلی آنهاست عرضه می نمایند، به طوری که به بهبود درک موجود از نحوه رهبری و مدیریت مؤثر یک سازمان در یک محیط جهانی در حال تغییر بیانجامد.

 

 

✅ لطفا برای دسترسی به محتوای دوره آموزشی مجازی یادگیری DBA(دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار)، به قسمت برنامه درسی دوره در پایین این مطلب مراجعه نمایید. 👇👇👇👇

برنامه درسی دوره

مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی- شفریتز رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – والدو رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – سایمون رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – دوبوزینسکی رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – گود پیانو رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – گودسل رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – دنهارت رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – فنومنولوژی رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – پست مدرن رایگان 03:00:00
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی – اتیکس رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی – کتاب فقه الاداره رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی -کتاب نقطه‌های آغاز در مدیریت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – کتاب هرم معکوس رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – فصل اول تا هفتم رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – مبانی مدیریت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – مقاله مدیریت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – فصل 9 کتاب مدیریت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – فصل 10 – روش پژوهش ­های قرآنی در مدیریت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – تبیین عقلانیت اسلامی رایگان 03:00:00
مدیریت اسلامی – انسان شناسی اسلامی در مدیریت رایگان 01:00:00
روش های کمی
روش های کمی – AHP رایگان 03:00:00
روش های کمی – کوواریانس رایگان 03:00:00
روش های کمی – واریانس رایگان 03:00:00
روش های کمی – نرم افزار اقتصادسنجی Eviews رایگان 03:00:00
روش های کمی – الگوریتم های ژنتیک (GApresentation) رایگان 03:00:00
روش های کمی – آزمون کولموگروف-اسمیرنوف رایگان 03:00:00
روش های کمی – معرفی نرم افزار لیزرل رایگان 03:00:00
روش های کمی – تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) رایگان 03:00:00
روش های کمی – شبکه های عصبی مصنوعی (Netural Network) رایگان 03:00:00
روش های کمی – متدولوژی Q Methodology) Q) رایگان 03:00:00
روش های کمی – رگرسیون ریج (Ridge Regression) رایگان 03:00:00
روش های کمی – تئوری مجموعه‌های راف (Rough Sets Theory) رایگان 03:00:00
روش های کمی – روش مجموع ساده وزین (SAW) رایگان 03:00:00
روش های کمی – کنترل فرآیند آماری (STATISTICAL PROCESS CONTROL) رایگان 03:00:00
روش های کمی – TOPSIS رایگان 03:00:00
فلسفه علم و روش تحقیق
فلسفه علم و روش تحقیق – کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی رایگان 03:00:00
فلسفه علم و روش تحقیق – کتاب مبانی منطق و روش شناسی رایگان 03:00:00
فلسفه علم و روش تحقیق – کتاب معرفت شناسی اجتماعی – مقدمه رایگان 03:00:00
فلسفه علم و روش تحقیق – کتاب Qualitative Research رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – سازمان و تئوری سازمان رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – تئوری عمومی سیستم ها رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – میراث انسانگرایی رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – مبانی فلسفی تفکر مدیریتی رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – کتاب آیا مدیریت هنوز علم است ؟ – فریدمن رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – یکپارچه سازی ارزش ها در خدمات عمومی: محوریت بیانیه ی ارزش رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – اصول مدیریت علمی (تیلور) رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – مجله مدیریت توسعه – جان دیکسون، ریس داگن رایگان 03:00:00
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت – نگاهی به آینده: مفاهیم موجود در حال حاضر رایگان 03:00:00
تحول سازمانی
تحول سازمانی – تئوری ها و مدل های تغییر سازمانی رایگان 04:00:00
ارتباطات سازمانی – نقد و بررسی تئوری ها و مدل های تغییر سازمانی رایگان 03:00:00
تحول سازمانی – تحول سازمانی چیست؟ رایگان 05:00:00
تحول سازمانی – مدل های تغییر رایگان 05:00:00
تحول سازمانی – کتاب های مرتبط با مدل های تغییر رایگان 07:00:00
تحول سازمانی – کاربرد نظریه سیستم ها در تشخیص سازمان رایگان 01:00:00
تحول سازمانی – مدل های مدیریت تغییر در تئوری و عمل رایگان 01:00:00
رفتار سازمانی
رفتار سازمانی – سلامت سازمانی رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی – شادی و نشاط در محیط کار رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی – سرمایه اجتماعی رایگان 07:00:00
رفتار سازمانی – رفتار شهروند سازمانی رایگان 00:45:00
رفتار سازمانی – تعهد سازمانی رایگان 01:00:00
رفتار سازمانی – هوش سیاسی رایگان 01:00:00
رفتار سازمانی – بخشش در سازمان رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی – سرمایه روان شناختی رایگان 01:00:00
رفتار سازمانی – سازمان امیدوار رایگان 01:00:00
رفتار سازمانی – انرژی سازمانی رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی – رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمان رایگان 01:25:00
رفتار سازمانی – تحلیل رفتاری در سازمان‌های اداری رایگان 01:25:00
رفتار سازمانی – مدل رفتاری دیسک (DISK) رایگان 01:15:00
رفتار سازمانی – تشریح نیرومندی: سوابق و نتایج نیرومندی به عنوان یک عامل مثبت در کار رایگان 01:40:00
رفتار سازمانی – هوش سازمانی رایگان 00:30:00
رفتار سازمانی – فرهنگ سازمانی رایگان 01:25:00
رفتار سازمانی – کتاب خدایان مدیریت رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی – سازمان یادگیرنده رایگان 00:30:00
رفتار سازمانی – مدیریت تصویر سازی ،مفاهیم و کاربردها رایگان 00:45:00
رفتار سازمانی – کلیپ جول استین (Joel Osteen) رایگان 00:10:00
رفتار سازمانی پیشرفته – ارائه مطالعه موردی Case Study رایگان 00:10:00
رفتار سازمانی پیشرفته – انگیزه دادن به افراد در محیط جهانی رایگان 00:25:00
رفتار سازمانی پیشرفته – مدیریت تغییر و مهندسی مجدد فرهنگی رایگان 00:40:00
رفتار سازمانی پیشرفته – تنوع در سازمان رایگان 00:12:00
رفتار سازمانی بین المللی – خلا تیوریک و نقد کتاب “خودت برند باش” رایگان 02:00:00
رفتار سازمانی بین المللی – Introduction to International Organizational Behavior رایگان 24 ساعت
رفتار سازمانی – A Social Learning Approach to Organizational Behavior رایگان 00:00:00
رفتار سازمانی – عقلانیت رایگان 03:00:00
رفتار سازمانی – خلاصه کتاب های مدیریتی رایگان 04:00:00
رهبری سازمان
رهبری سازمان – مفاهیم نظریه پیچیدگی برای تحقیقات رهبری رایگان 02:00:00
رهبری سازمان – سطح پنجم رهبری رایگان 01:00:00
رهبری سازمان – رهبری سالم در محیط کار رایگان 02:00:00
رهبری سازمان – رهبری خدمتگزار رایگان 01:00:00
رهبری سازمان – بررسی تاثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی رایگان 01:00:00
رهبری سازمان – رهبری زهرآگین رایگان 01:00:00
روش تحقیق
روش تحقیق – مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا رایگان 02:00:00
روش تحقیق – تحلیل گفتمان رایگان 00:30:00
روش تحقیق – تحلیل محتوای کیفی رایگان 05:00:00
روش تحقیق – مقایسه روش های تحقیق کیفی رایگان 00:30:00
روش تحقیق – تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی رایگان 01:15:00
روش تحقیق – معرفی سامانه های کاربردی در ایران داک رایگان 00:15:00
روش تحقیق – Elaboration, Generalization, Triangulation, and Interpretation: On Enhancing the Value of Mixed Method Research رایگان 01:15:00
روش تحقیق – Research Design for Mixed Methods رایگان 01:15:00
روش تحقیق – modern research methods for the study of behavior in organizations رایگان 10:00:00
روش تحقیق – Narrative Methods for the Human Sciences. CA, USA رایگان 01:15:00
روش تحقیق – Bibliometric Methods in Management and Organization رایگان 03:00:00
روش تحقیق – مبانی روش های پژوهش آمیخته رایگان 00:10:00
روش تحقیق – نمونه تحلیل مضمون – بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رایگان 01:00:00
روش شناسی
روش شناسی دینی – بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین رایگان 01:00:00
روش شناسی دینی – پدیدارشناسی؛ رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی به مطالعات کارآفرینی رایگان 00:20:00
روش شناسی دینی – چالش های رویکرد “تحقیق موضوعی” در قرآن کریم رایگان 00:30:00
روش شناسی دینی – حدیث، جایگاه و کارکرد آن در مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی رایگان 00:30:00
روش شناسی دینی – روش شناسی علامه طباطبایی در بهره گیری از سیاق در المیزان رایگان 01:00:00
روش شناسی دینی – روش شناسی مطالعات تطبیقی در فقه اسلامی رایگان 01:00:00
روش شناسی دینی – روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی رایگان 01:15:00
روش شناسی دینی – قرآن و آسیب شناسی استفاده از ظاهر و باطن رایگان 00:45:00
روش شناسی دینی – مقایسه تطبیقی هرمنوتیک غزالی ابن عربی رایگان 00:35:00
روش شناسی دینی – نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت رایگان 00:45:00
روش شناسی دینی – نقش مواجهه مسئله محور با آیه شاکله؛ رویکرد روش شناختی رایگان 00:30:00
روش شناسی – بررسی جایگاه پژوهش های کیفی در روش شناسی علوم انسانی رایگان 01:00:00
روش شناسی – کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری رایگان 01:00:00
روش شناسی – مقایسه روش شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری رایگان 01:00:00
سازمان و مدیریت
سازمان و مدیریت – از مدرنیسم تا پسامدرنیسم رایگان 01:00:00

نقد و بررسی دوره

5

5
11 امتیاز
 • 5 ستاره11
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
 1. 5

  دسته بندی آموزش ها در سایت کاملا مشخص نیس.کجا میتونیم ببینیم؟

  • سلام
   در قسمت برنامه درسی دوره، در کنار هر بخش علامت + وجود دارد ، با کلیک کردن بر روی علامت + ، محتوای مربوط به آن بخش را میتوانید مشاهده نمایید.
   جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ی ۸۸۶۲۸۰۴۶ تماس حاصل فرمایید.
   از همراهی شما سپاس گزاریم.

 2. دمتون گرم

  5

  ممنون از اساتید عزیز.عالی بود واقعا

 3. 5

  خیلی خوب بود هم مطالب سایت هم دوره ها.

 4. روز بخیر

  5

  خسته نباشین.دم همتون گرم.خیلی دوره کاربردی بود

 5. 5

  از مقاله تون برای پروژه استفاده کردم،راضی باشید?

 6. 5

  میشه در مورد نحوه گرفتن گواهینامه ها توضیح بدین توی سایت چیزی ندیدم

 7. متشکرم

  5

  محتوا همیشه میمونه؟یوقت پولیش نکنین

 8. 5

  مفید و کامل بود خیلی عالی بود

 9. سلام

  5

  من یه دوره رو با استاد رفتاری داشتم.عالی بود.حرف نداشت کارش

 10. 5

  تقریبا تمام مطالب رو مطالعه کردم.خیلی مفید و مختصر بود.دمتون گرم

 11. 5

  آزمون در چه سطحی است؟ فقط از محتوا می آید سوالات یا نه؟؟؟

  • سلام
   بله تمامی دوره ها از محتوای دوره مربوطه، آزمون گرفته می شود.
   مدرک دوره dba با سایر دوره ها متفاوت است، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۲۸۰۴۶ تماس حاصل نمایید.
   از همراهی شما سپاس گزاریم.

جستجوی پیشرفته دوره

دسته بندی های دوره

آخرین نوشته ها

کلیه ی حقوق برای شرکت آرشانیک آوید محفوظ است.

 

X